Chủ đề tổng hợp 8

28/04/2022

Ưu điểm chủ quan khác với ưu điểm khách quan trong khi với thực tại chỉ có ưu điểm khách quan mới quan trọng

 

Con người tự nhìn nhận và con người xã hội cảm nhận


BÀI VIẾT LIÊN QUAN