"Đây là những cách phá sản dành cho các bạn thích cảm giác mạnh và sẵn sàng chịu rủi ro tới thân thể."
"Chẳng dễ chịu gì khi cả trái đất này biết bạn là một người thất bại trên phương diện tài chính"
Những tác hại muôn màu và khổ đau trong quá trình phá sản
"Xác định tình trạng tài chính của bạn thông qua định nghĩa phá sản và bài test phá sản."