"Hoặc là chết là hoặc là sống mạnh mẽ và rõ ràng sống như trẻ con thì không thể nào mạnh mẽ được."
"Nhân quả báo ứng thật sự rất linh nghiệm và đã được chứng kiến rất nhiều. Luật nhân quả chính là luật chơi của cuộc đời này."
"Có những ngã rẽ cuộc đời mà bạn không bao giờ quay đầu lại được. Hãy suy nghĩ cẩn trọng để chọn được con đường đúng đắn về lâu dài."