"Để ban ơn phước không nhất thiết phải cần tới tiền bạc, Mẹ Teresa có thể chỉ cho bạn điều đó." 
"Trong xã hội, một gia đình thành công luôn luôn kém được ngưỡng mộ hơn một gia tộc thành công. Và để có những gia tộc thành công ấy, các thế hệ con cháu phải lấy việc nối nghiệp gia đình làm đầu."
"Chỉ có một sự nghiệp vững chắc như ngọn núi mới có thể trường tồn theo thời gian."
"Khi nghèo thì mục tiêu hàng đầu là làm giàu. Vậy khi đã giàu thì mục tiêu hàng đầu phải là sống lâu sống khỏe để hưởng thụ của cải chứ! Và chỉ có sống ổn định và lành mạnh mới giúp bạn làm được điều đó!"