"Tới được cứ tới, tới thì cứ tiếp, tiếp thì cứ chiến, chiến tới tận cùng."
"Gia đình hầu hết, đến kết mới đoàn, đến chết mới tụ."  
"Khi mới chớm nở, không nở ra tay, đến ngày ung thúi, đụng vào thúi um."
"Cứ sáng sẽ tạo, cứ tạo sẽ sáng, sáng sẽ hủy tối, tạo sẽ diệt cũ." 
"Bùn sìn cứ mặc bùn sình, ta đây trong sáng yên bình trong tim."
"Cứ cố hết sức, ăn được nhiêu ăn, ăn xong rồi nằm, nằm xong lại ăn, ăn hoài ăn mãi, cứ cố mà ăn, ăn cả kiếp người, ăn tới kiếp heo."
"Hoang mang lo sợ, đã lỡ làng rồi, bàng quang không liệu trước, nước dìm đến vong thân."
"Người mạnh kiểu tập thể, Người mạnh kiểu cá nhân, kiểu nào cũng mạnh cả, nên bạn cứ thả ga, huyền biến cho vững mạnh."
"Cội nguồn chúng ta, chính là cha mẹ. Một lòng hiếu kính, trả ơn hết mình, cha mẹ đẹp lòng, cội nguồn cao rộng." 
"Nói tới nói lui, nói hoài nói mãi, nói trúng mục đích, nói ít hiểu nhiều."