"Nếu không phải hôm nay thì là bao giờ?"
"Cái khổ nhất thời trẻ là không có việc gì để làm. Cái khổ nhất về già là không có xu nào để tiêu!"
"Chọn sai vợ, chúng ta sẽ trải qua cả đời đau khổ tinh thần. Chọn sai thái độ với tiền, chúng ta sẽ trải qua nhiều năm vật lộn với cơm, áo, gạo, tiền!"