"Với một tư duy thông suốt, mọi bài toán dù khó và lạ cách mấy đều có lời giải."
"Bạn chỉ phá sản cả đời khi bạn là Chu Du và đối thủ của bạn là Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, thay vì đố kỵ bạn vẫn có thể theo phò Gia Cát Lượng mà!"