Thân thể bấy yếu

13/07/2022

Nói rõ về sự yếu kém của thân thể con người

Đó là giới hạn cần phá bỏ để vươn ra ngoài vũ trụ


BÀI VIẾT LIÊN QUAN