Tự xử lý tất cả mọi thứ, hành động là ok rồi, và bây giờ tới cảm xúc.

08/05/2022

Tự xử lý tất cả mọi thứ, hành động là ok rồi, và bây giờ tới cảm xúc. 
Không tạo rác với suy nghĩ và lời nói, bớt nghĩ bớt nói

Không nhận rác với nghe và nhìn, bớt nghe bớt xem


BÀI VIẾT LIÊN QUAN